IJIRAE, Volume 9,Issue 08 of August 2022

SPECIAL ISSUE

 


S.NoTitle & Authors Details


Paper ID

 

01.

 

An Exploration of Heart Disease Prediction Algorithms using Machine Learning Techniques

Authors: Chaitra shree S, Dr. E. Saravana Kumar, Dr. R CH A Naidu


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.01

 

 

SPAUAE10080

 

02.

 

PHISHING URL DETECTION WEBSITE

Authors:Mahalakshmi BR, Aishwarya R, KandiSaiKeerthika, Chaitra Reddy M


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.02

 

 

SPAUAE10081

 

 

03.

 

WIFI BASED SMART AGRICULTURE

Authors: Anusha R Bhat, Madhushree B N, Deekshitha M R, Naveen H S, Jeevitha J V Reddy,


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.03

 

 

SPAUAE10082

 

 

 

04.

 

KRJS SCHOLARSHIP PORTAL

Authors:Ganavi S, Monishapriya U, Guvvala Yoshika, Harshini JVS, Suma S


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.04

 

 

SPAUAE10083

 

05.

 

BMTC BUS DISTRIBUTION AND MANAGEMENT

Authors: M Shashank, HI Mohamed Zakir, Noor Basha


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.05

 

 

SPAUAE10084

 

 

 

 

06.

 

STOCK AND CRYPTOCURRENCY PREDICTION

Authors: Mustafa Shabbir Bhavanagarwala, Nagarjun K N, Tanzim Abbas Charolia, Vishal M, Ashwini M


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.06

 

 

SPAUAE10085

 

07.

 

VIRTUAL FENCING

Authors: Nithin P, Prathviraj N Doshetty, Shobith M P, Varun B S, Ashwini M


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.07

 

 

SPAUAE10086

 

 

 

08.

 

FAKE LOGO DETECTION

Authors: Srilekha M, Vidyalakshmi D B, Pandhyalamadugu S Uma, Preethi B, Rachitha M V


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.08

 

 


SPAUAE10087

 

 

 

09.

 

HOME AUTOMATION USING RASPBERRY PI

Authors: Shwetha H, Swapna K, SyedaJamala Fatima, Suma P, Suma S


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.09

 

 

SPAUAE10088

 

10.

 

NETWORK AUTOMATION

Authors: Shyam Prasad Reddy M, Dr.Ambareesh S


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.10

 

 

SPAUAE10089

 

 

 

11.

 

RESTAURANT RECOMMENDATION SYSTEM

Authors: Sneha G, TippireddyVivek, Vandana J, Varsha S, Rachitha M V


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.11

 

 

SPAUAE10090

 

 

 

12.


Malaria Detection using deep learning

Authors:ShilpaMalliyappaKummi, Saniya Taj, Afreen D, Vaishnavi R Shekha


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.12

 

 

SPAUAE10091

 

 

 


13.

 

TEXT SUMMARIZATION USING MACHINE LEARNING AND DEEP NEURAL NETWORK

Authors: Sri Harsha R, Sudeepu B S, Mohammed Owais


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.13

 

 


SPAUAE10092

 

 

14.

 

3D BRAIN TUMOR DETECTION

Authors:Asma M, BhavanaMakapur, Bhavyashree L, Gilbert S, Mary Vidya John


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.14

 

 

SPAUAE10093

 

 

15.

 

VIBO: A SMART INTERACTIVE COLLEGE CHATBOT

Authors: Kartikeeya U Pandit, M Layashree


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.15

 

 

SPAUAE10094

 

 

16.

 

BREAST CANCER DETECTION SYSTEM

Authors:Adithya Sunder, Nithin Kumar B, Santhosh B Rao, Shashank P, Mary Vidya John


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.16

 

 

SPAUAE10095

 

 

17.

 

 

CYBERBULLYING DETECTION

Authors:AishwaryaRajan, AnushkaSingh, Pragathi R, RashmithaSoumyaSindu.R,, Shilpa Reddy K


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.17

 

 

SPAUAE10096

 

 

18.

 

iot-based security system using raspberry pi

Authors: P Dinesh Reddy, Palem Sai Vishnu Vardhan Reddy, SugurNanji Reddy, Vamshi Krishna M


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.18

 

 

SPAUAE10097

 

 

 

19.

 

AI BASED LAKE CLEANING ROBOT

Authors: N Bhavya Shree, R Isha, Saisree E, Syeda Sara Sameen


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.19

 

 

SPAUAE10098

 

 

20.

 

SMART WEARABLE GADGET FOR VISUALLY IMPAIRED WITH GPS TRACKER

Authors: Raj Kumar R, Shaik Mohammed Awez, Shakthi G, Sharat Ramachandra Patgar, Mamatha C R


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.20

 

 

 

SPAUAE10099

 

 

21.

 

REAL TIME TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM

Authors:Parinitha.V, Jahnavi Reddy, Navya.LS, Ratna V Mulimani


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.21

 

 

SPAUAE10100

 

 

22.

 

VEMANA INFORMATION BOT [VIBO]

Authors:KavyaRavindraHegde, Manish T S


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.22

 

 

SPAUAE10101

 

 

23.

 

 

NAVIGATOR TO AMBULANCE FOR EMERGENCY SERVICES USING RFID TECHNOLOGY

Authors: A Krishna Vamsi, A Siva Ranga Reddy, B Prashanth Reddy, Jagadish C G


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.23

 

 

SPAUAE10102

 

 

24.

 

AN ART OF REVIEW IN PREDICTING THE ROSE PLANT DISEASES USING IMAGE PROCESSING WITH MACHINE LEARNING

Authors:Shilpashree U, Dr. E. Saravana Kumar, Dr. R Ch A Naidu


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.24

 

 

SPAUAE10103

 

25.

 

AN ANALYSIS OF WIRELESS NETWORKS

Authors:PundalikChavan,Dr. K. Satyanarayan Reddy,Sharada P N


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.25

 

 

SPAUAE10104

 

26.

 

VOICE ASSISTANT DRUG RECOMMENDATION

Authors:ApoorvaKaumudhi S, AsiyaKhatoon, Ayesha Samreen, Manisha Surana, BrundhaElciJ


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.26

 

 

SPAUAE10105

 

 

 

27.

 

AIR QUALITY PREDICTION AND ANALYSIS USING MACHINE LEARNING

Authors: J H MayurMalnad, Dhanush S.M, Chandan Kumar M, Arun S


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.27

 

 

SPAUAE10106

 

 

28.

 

AN EXPLAINABLE AI MODEL FOR DIABETIC RETINOPATHY DETECTION

Authors:DeepaTejashwini M S, Maitri S Gaonkar, Lakshmi H D, A Rosline Mary, Madhuri J 


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.28

 

 

SPAUAE10107

 

 

29.

 

VISUAL QUESTIONING AND ANSWERING

Authors:Lokesh R,Madhusudan C,Darshan T, SunilKumar N


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.29

 

 

SPAUAE10108

 

 

30.

 

AN ADVERSARIAL ROBUSTNESS ANALYSIS FRAMEWORK FOR CLASSIFICATION MODEL

Authors:Megha J Gor, Sagar S K, SahanaBannigol, VikasMeel, BrundhaElci J


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.30

 

  

SPAUAE10109

 

 

31.

 

HIGH RESOLUTION 3D HUMAN DIGITIZATION

Authors:Shama I, Srishti Mishra, Siri H G, Tejaswini D, Shilpa Reddy K


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.31

 

 

SPAUAE10110

 

 

32.

 

SMART DUST BIN

Authors:Nandini J, Padmashree V, Pallavi N, Pavithra K


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.32

 

 

SPAUAE10111

 

 

 

33.

 

PREDICTING SATELLITE TELEMETRY HEALTH PARAMETERS USING MACHINE LEARNING

Authors: R Evangeline, Sridhara Murthy N, Vishnu K G, Kavitha Bai A S


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.33

 

 

SPAUAE10112

 

 

34.

 

SIGN LANGUAGE DETECTION USING LSTM NEURAL NETWORK

Authors: BHC Maheswara Reddy, D Sai Praneeth Reddy, G Jagadeeswar Reddy, K Rahul Kumar Reddy


doi:>https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.34

 

 

SPAUAE10113

  35.


EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SOLAR OPERATED AUTOMATIC MAWA MAKING MACHINE

Authors: C.V.Papade, A.B.Shirsikar Rahul Kumar Reddy


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.35

 


 AUAE10080


 36.


B-SHAPED MICROSTRIP PATCH ANTENNA FOR FREQUENCY RANGE OF 5-6.5 GHZ

Authors: Anupam Kumar Yadav*, Sandeep Singh, Suman Lata Dhar, Hariom Rawal


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.36 AUAE10082


 37.


CNN-BASED CONTINUOUS AUTHENTICATION OF SMARTPHONES USING MOBILE SENSORS

Authors: Sangam Man Buddhacharya*,Nishesh Awale


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2022.v0908.37 AUAE10083